سیستان بصیرت

بزرگ مردتاریخ

جستجو
پیوند ها
لوگو دوستان

 پایگاه مقاومت بسیج نصر
جعبه حدیث
بسم‌اللّه‌الرّحمن‌الرّحیم

به میهمانان عزیز این شهر مقدس و به میهمانان قرآنىِ كشورمان كه از كشورهاى دیگر حضور پیدا كرده‌اند، خوشامد عرض میكنم. خدا را شكر میكنیم كه عشق به قرآن را در دلهاى ما  و مردم ما قرار داد. خدا را شكر میكنیم كه توفیق درس قرآن، انس با قرآن و تلاوت قرآن به مردم ما داده شده است

 در دوران طاغوت، قرآن در كشور ما مهجور بود؛ هیچ حركت جمعى در ترویج قرآن انجام نمیگرفت؛ هرچه بود، میل شخصى افراد بود. در دوران جمهورى اسلامى و حاكمیت اسلام، یكى از برنامه‌هاى اصلى براى مسئولین كشور، ترویج قرآن است؛ تلاوت قرآن، انس با قرآن، فهم قرآن، حفظ قرآن، جزو برنامه‌هاست؛ كه خب، یكى از مظاهر آن هم همین مسابقات بین‌المللى است. لیكن تلاوت قرآن و قرائت زیباى آیات الهى، مقدمه است براى تدبر در قرآن. ما نمیخواهیم خودمان را مشغول كنیم، سرگرم كنیم به تلاوت و به قرائت قرآن و الحان قرآنى، به عنوان یك موضوع اصلى؛ این مقدمه است، این طریق است. تلاوت قرآن با صوت خوش موجب میشود كه دل انسان نرم شود، خشوع پیدا كند، آماده بشود براى فهم معارف قرآنى و آیات قرآنى؛ ما به این احتیاج داریم.

امروز دنیاى اسلام احتیاج دارد به فهم معارف اسلامى. امروز دنیاى اسلام احتیاج دارد به درسى كه قرآن به ملتها داده است براى استقامت، ایستادگى، حیات طیبه و عزت اسلامى براى ملتها. درسهاى قرآن در این زمینه، درسهاى حیات‌بخشى است؛ ما به این درسها احتیاج داریم. همین اندازه كه شعاع مفاهیم اصلى قرآن در كشورهاى اسلامى پرتوافكن شده است، شما مى‌بینید جهت حركتهاى مردمى، جهت اسلامى است. در گذشته اینجور نبود. در گذشته، هر جا یك حركت اجتماعى در كشورهاى اسلامى اتفاق مى‌افتاد، جهت، جهت تفكر چپ و تفكرات ماركسیستى و سوسیالیستى بود؛ اما امروز هرجا حركتى اتفاق مى‌افتد، جهت، جهت اسلامى است.

البته این حركتها دشمنان غدارِ بیرحمِ سبُعى دارد. امروز استكبار جهانى، دشمن خونى و بجد ایستاده‌ى حركتهاى اسلامى است. آمریكا در مقابل این حركات، بجد ایستاده است؛ صهیونیسم در مقابل این حركات، بجد ایستاده است و مقاومت میكنند. بلاشك دشمن نمى‌نشیند كه ملتهاى مسلمان طبق برنامه‌ى اسلام و نقشه‌ى اسلام هر كار میخواهند، بكنند؛ مقاومت میكند.

حرف این است كه قرآن به ما آموخته است كه اگر شما صبر كنید، ایستادگى كنید، جاى خودتان را تغییر ندهید، جهت خودتان را تغییر ندهید، شما پیروزید؛ این درس قرآن است. قرآن به ما میگوید اگر به این راه و به این هدفها ایمان داشته باشید و در راه این ایمان حركت كنید، بدون شك شما پیروز هستید؛ این درس قرآن است؛ این را باید ملتهاى مسلمان یاد بگیرند، این را باید ملتهاى مسلمان باور كنند؛ اگر باور كردند، بر پیچیده‌ترین تجهیزات نظامى و اطلاعاتىِ دشمن پیروز خواهند شد؛ اگر سستى كنند، اگر احساس ضعف كنند، اگر توكلشان به خداى متعال ضعیف شود، اگر به لبخند دشمن، به ترفند دشمن اعتماد كردند، یقینا شكست خواهند خورد.

امروز دنیاى اسلام به این درسها نیاز دارد. براى گسترش این درسها، بهترین وسیله، بهترین كتاب، خود قرآن كریم است. لذا هرچه ما بتوانیم در میان ملتها، در میان ملت خودمان، در میان ملتهاى مسلمان، انس با قرآن را كه با تدبر همراه باشد، با قبول و باور وعده‌ى الهى همراه باشد، منتشر كنیم و گسترش بدهیم، به بیدارى ملتها كمك كرده‌ایم؛ این یك وظیفه است.

فقط به خواندن، فقط به لفاظى، فقط به الحان گوناگون نبایستى اكتفاء كرد؛ اینها را باید به چشم وسیله نگاه كرد. لحن زیبا و صداى زیبا براى قرآن لازم است، اما براى اینكه دلها خشوع پیدا كنند، نرم بشوند و به معانى قرآن برسند. اینجور نیست كه ما خیال كنیم این یك امرِ استقلالى است؛ نه، اینها مقدمه است؛ این مقدمه را باید به قصد آن ذى‌المقدمه انجام داد؛ و البته بدون این مقدمه هم مشكل است. اینكه ما اصرار داریم بر حفظ قرآن، بر تلاوت قرآن، بر گسترش جلسات قرآنى در سطح كشور، بر آموزش علوم قرآنى و فنون قرآنى ـ از تلاوت و كتابت و بقیه‌ى مسائل گوناگونى كه اطراف قرآن هست ـ به خاطر این است كه آشنائى با اینها و وقت گذاشتن در این رشته‌ها، فضاى كشور را فضاى قرآنى میكند. ما به این فضا احتیاج داریم. وقتى فضا قرآنى شد، انس با قرآن افزایش پیدا خواهد كرد، عمومیت پیدا خواهد كرد؛ و انس با قرآن، موجب تدبر در قرآن و معارف قرآنى میشود. امروز دنیاى اسلام به این تدبر احتیاج دارد. ما ملت ایران هم به این تدبر احتیاج داریم.

ما افتخار میكنیم كه در این دنیاى مادى، پرچم حاكمیت قرآن و اسلام را اول ما بلند كردیم. پاى این داعیه‌ى بزرگ هم ایستاده‌ایم، زحماتش را هم تحمل كرده‌ایم و نشان داده‌ایم كه اگر ملتى صبر كند، تحمل كند، استقامت كند، نه فقط دشمن را ناكام خواهد كرد، بلكه پیشرفت خواهد كرد؛ این اتفاقى است كه در كشور ما افتاده است.

از روز اول سعى كردند این نور را در این كشور خاموش كنند. سى و سه سال آنها همه‌ى توانشان را به كار بردند، اما این نور روزبه‌روز گسترده‌تر شد، روزبه‌روز تلألؤ آن بیشتر شد؛ نه فقط نتوانستند پرچم حاكمیت اسلام را در این كشور پائین بكشند، بلكه این ملت روزبه‌روز پیشرفت كرد. امروز سرعت پیشرفت علمى ملت ایران، یازده برابرِ متوسط دنیاست؛ این طبق آمارهائى است كه مراكز علمىِ بین‌المللى دارند اعلام میكنند و اطلاع میدهند. امروز در ابعاد مختلف و در زمینه‌هاى گوناگون ـ در زمینه‌هاى سیاسى، در زمینه‌هاى علمى، در زمینه‌ى بِناء و پیشرفت سازندگى ـ كشور ما بسرعت در حال پیشرفت است.

معنویت هم بحمداللّه‌ در كشور ما رو به رشد است. جوانان ما اهل ذكرند، اهل دعایند، اهل قرآنند، اهل اعتكافند. آن تعدادى از جوانها در این كشور كه اهل توجه به معنویتند، به نسبت، در جاى دیگرى ما سراغ نداریم، نشنیده‌ایم؛ و آنطور كه از قرائن داریم مشاهده میكنیم، وجود ندارد این تعداد جوان مؤمن، علاقه‌مند، با این همه عوامل تخریب و اغوائى كه براى جوانها در سرتاسر دنیا امروز با وسائل مدرن دارند فراهم میكنند.

جوانهاى ما مؤمنند، جوانهاى ما صالحند؛ این به كورى چشم دشمن است. دشمن میخواست پرچم حاكمیت اسلام و پیروزى اسلام را از دست این ملت بگیرد و آن را پائین بكشد؛ اما نه فقط این را نتوانست، بلكه على‌رغم انف دشمن، كشور ما از لحاظ مادى و معنوى پیشرفت كرد و باز هم پیشرفت خواهد كرد. ان‌شاءاللّه‌ روزى فرا خواهد رسید كه اسلام و جوامع اسلامى و جوامع مسلمین براى دنیا نمونه‌هاى برجسته‌اى باشند از پیشرفت مادى و معنوى، كه مردم دنیا به آنها نگاه كنند و از آنها تقلید كنند؛ بلاتردید این روز خواهد آمد؛ و این به بركت قرآن خواهد بود.

توصیه این است كه هرچه میتوانید، با قرآن بیشتر مأنوس شوید؛ با قرآن بیشتر سروكار داشته باشید؛ از قرآن بیشتر بیاموزید؛ در قرآن بیشتر تدبر كنید و قرآن را براى زندگى و ممشاى خودتان درس قرار بدهید.

امیدواریم خداى متعال به شما و به ما توفیق بدهد كه با قرآن زندگى كنیم و با قرآن بمیریم.

والسّلام علیكم و رحمه‌اللّه‌ و بركاته

منبع: پایگاه اطلاع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله العظمی سید علی خامنه ای (مد ظله العالی)


نوشته شده در یکشنبه 4 تیر 1391 توسط
بسم‌الله الرحمن‌الرحیم
دعا، وسیله‌ى مؤمن و ملجأ مضطر و رابطه‌ى انسان ضعیف و جاهل با منبع فیاض علم و قدرت است، و بشر بى‌رابطه‌ى روحى با خدا و بدون عرض نیاز به غنى بالذات، در عرصه‌ى زندگى سرگشته و درمانده و هدر رفته است؛ «قل ما یعبؤا بكم ربىّ لولا دعاؤكم»1.


ادامه دارد...


نوشته شده در پنجشنبه 1 تیر 1391 توسط

كارها با معجزه پیش نمی‌رود

وظایف منتظرین موعود در گفتگو با حضرت آیت‌الله امینی

http://farsi.khamenei.ir/image/ver2/li_star_1.gif قرآن كریم حاكمیت صالحان و پیروزی مستضعفان را نوید داده است. به نظر شما چگونه مستضعفان جهان به این پیروزی می‌رسند؟
در طول تاریخ، همواره انسان‌ها به دو دسته‌ی مستضعف و مستكبر تقسیم شده‌اند. اغلب هم طبقه‌ی مستكبر بر طبقه‌ی دیگر مسلط بوده و از آنان برای كسب منافع خود بهره ‌جسته است. طبقه‌ی مستكبر یك اقلیتی هستند كه روح استكباری و استعماری دارند و در طول تاریخ بر طبقه‌ی محروم و ضعیف تسلط داشته و از آنان سوءاستفاده كرده‌اند. حتی نیروی اداره‌ی كشور را از این مردم ‌گرفته‌اند و این همان تعبیر قرآن است كه این‌ها مستضعف‌اند. مستضعف نه به معنی مردم ضعیف، كه به مفهوم كسانی است كه ضعیف شمرده می‌شوند. یعنی مستكبرین كاری كرده‌اند كه این مردم خودشان را ضعیف بدانند و چون خودشان را ضعیف و ناتوان می‌دانند، آن‌وقت تسلیم آن‌ها هستند.

ادامه ...نوشته شده در چهارشنبه 5 مرداد 1390 توسط
امام خامنه‌ای در دیدار ‌كارگزاران نظام و اقشار مختلف مردم:
آمریكا با شبیه‌سازی حوادث منطقه به‌ دنبال ‌ایجاد مشكل در سوریه است
جوهره بیداری اسلامی در كشورهای منطقه، حركت ضدصهیونیستی و ضد آمریكایی است اما در حوادث سوریه، دست آمریكا و اسرائیل آشكار است و منطق و معیار ما ملت ایران این است كه هرجا به نفع آمریكا و صهیونیسم شعار داده شود حركت، انحرافی است.
به گزارش گرداب، حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح امروز در دیدار مسئولان نظام و قشرهای مختلف مردم، با تبریك عید شریف مبعث به ملت ایران و امت اسلامی، بعثت پیامبر اكرم‌صلوات‌الله‌علیه را بزرگترین نعمت الهی و برترین و پربركت ترین روزهای سال خواندند و تأكید كردند: «بیداری اسلامی ملتهای منطقه، حركتی در مسیر نبوی است و ملتهای مسلمان و ملت بزرگ ایران، با هوشیاری اجازه نخواهند داد آمریكایی ها و صهیونیستها، با ایجاد اختلاف و حیله های دیگر، این حركت عظیم را منحرف و یا بر آن موج سواری كنند.»

ادامه ...


نوشته شده در پنجشنبه 9 تیر 1390 توسط
نامه رهبر انقلاب خطاب به حجت‌الاسلام مصلحی
رهبر معظم انقلاب اسلامی در نامه‌ای خطاب به وزیر اطلاعات فرمودند: «از شما می‌خواهم بیش از پیش در انجام مأموریت‌های مهم داخلی و خارجی وزارت اطلاعات اهتمام به خرج دهید.»
به گزارش گرداب به نقل از دفتر حفظ و نشر آثار آیت الله خامنه‌ای، متن كامل و تصویر نامه، به شرح زیر است:

 بسم‌الله الرحمن الرحیم

 حجة‌الاسلام جناب آقای مصلحی دام توفیقه
 وزیر محترم اطلاعات

 استحكام و انسجام و روزآمد بودن دستگاه اطلاعاتی كشور یكی از پایه‌های مهم اقتدار نظام اسلامی است، لذا از شما می‌خواهم بیش از پیش در انجام مأموریت‌های مهم داخلی و خارجی وزارت اطلاعات اهتمام به خرج داده و با سرمایه‌  عظیمی كه آن وزارتخانه از نیروی انسانی توانمند و انقلابی و متدین و فن‌آوری‌های روز برخوردار است و با حمایت دولت خدمتگزار و همكاری سایر نهادهای اطلاعاتی اجازه ندهید كوچكترین فترت و سستی در انجام وظائف قانونی آن دستگاه مهم پیش آید. برای شما و معاونان و مدیران محترم و همه‌ فرزندان عزیز انقلابی‌ام در وزارت اطلاعات دعا می‌كنم. موفق و مؤید باشد.

 سیدعلی خامنه‌ای
 30/فروردین/1390
 نوشته شده در چهارشنبه 31 فروردین 1390 توسط
حمایت‌های به جا، مخالفت‌های به جا!
امام راحل ما درست فرمودند که: «این ولایت فقیه است که از دیکتاتوری جلوگیری می‌کند...»
گرداب- خاطرم هست در دوران اصلاحات، زمانی فرارسیده بود که تمامی اذناب اصلاحات، یک‌صدا دم از "عبور از خاتمی" می‌زدند.

حتماً مسن‌ترها آن روزگار را به خوبی به خاطر دارند. روزگاری که دولت خاتمی هم از سوی مردم و علی‌الخصوص مذهبی‌ترها تحت فشار بود که چرا از آرمان‌های نظام فاصله گرفته است و نه تنها در مقابل فشارهای بین‌المللی برای مسدود کردن مسیر فناوری هسته‌ای  تسلیم شده، حتی در برابر حمله‌ آشکار موشکی آمریکا به خاک خوزستان، و مسائلی از این دست موضعی انفعالی گرفته و در مقابل نیروی قدرتمند آمریکا در منطقه سر فرود آورد. از طرف دیگر، از سوی اصلاح‌طلبان تندرو نیز تحت فشار بود که مدعی بودند او حامی نظام است و باید از او عبور کرد و به نظام تاخت.
ادامه مطلب.....


نوشته شده در سه شنبه 30 فروردین 1390 توسط
گوگل اجازه می دهد؛
دست‌یابی به اطلاعات شخصی افراد از طریق عکس
این فناوری الزاما به صورت یک نرم‌افزار مجزا ارائه نخواهد شد، بلکه شناسایی چهره می‌تواند به صورت یک آپدیت برای یکی از ابزارهای کنونی گوگل همچون موتور جستجوی تصویر گوگل صادر شود.
گوگل قصد دارد با ارائه نرم‌افزار جدیدی به کاربران خود امکان دسترسی به اطلاعات شخصی افراد را از طریق چهره آنها بدهد.

به گزارش گرداب به نقل از مشرق، سی‌ان‌ان اعلام کرد که گوگل در حال ساخت نرم‌افزاری برای موبایل است که به کاربران اجازه می‌دهد تا از طریق چهره اشخاص بتوانند به اطلاعات شخصی آنها دسترسی پیدا کنند.
ادامه دارد...


نوشته شده در سه شنبه 30 فروردین 1390 توسط
خانم‌ها در عرصه‌های مختلف علوم دینی با جدیت وارد شوند
رهبر معظم انقلاب در پیام خود در همایش "امینه امین"، تأكید داشتند كه وجود چنین شخصیت‌هایی نشان‌دهنده‌ آمادگی و استعداد زنان ایرانی برای پیمودن مدارج عالیه علم و معرفت دینی است.
گرداب- ضرورت یادگیری معارف دینی و تحصیل بانوان در این عرصه كه چندین بار از سوی رهبر انقلاب مورد تأكید قرار گرفته است، پایه‌های آن در آموزه‌های دینی نهفته و ضرورت این یادگیری ظاهراً از صدر اسلام وجود داشته است.

به ادامه بروید.....


نوشته شده در پنجشنبه 25 فروردین 1390 توسط
امام خامنه‌ای در دیدار هزاران نفر از مردم در عسلویه‌:
ملت ایران جهاد در مقابل زورگویان را در عرصه اقتصادی ادامه می‌دهد
رهبر انقلاب در دیدار مهندسان، تكنسین‌ها و كارگران صنعت نفت در منطقه پارس جنوبی و جمعی از خانواده‌های معظم شهیدان این منطقه، با اشاره به نامگذاری سال جدید به نام سال جهاد اقتصادی خاطرنشان كردند: «ملت ایران، 32 سال در مقابل زورگویان جهانی ایستادگی كرده است و این جهاد و مبارزه، به شكل پیچیده تر، عمیق تر و حساس‌تر در عرصه اقتصادی ادامه خواهد یافت.»
به گزارش گرداب به نقل از دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله خامنه‌ای، ایشان، آشنایی و دلبستگی ملت ایران به فرهنگ جهاد را از رموز پیشرفت مستمر كشور در عرصه‌های دفاع، علمی و سیاسی دانستند و افزودند: «تفاوت جهاد اقتصادی با تلاش اقتصادی این است كه جهاد اقتصادی، با توجه به حضور دشمن در عرصه مقابله با پیشرفت كشور و ملت معنا پیدا می كند و در واقع مبارزه ای است كه آحاد مردم و مسئولان در آن سهیم اند.»نوشته شده در سه شنبه 9 فروردین 1390 توسط

بسم الله الرحمن الرحیم

  یکی از موهبت های خداوند تبارک وتعالی به مردم ایران زمین،انقلاب اسلامی بود که بارهبری حکیمانه امام راحل(ره) وباحمایت مردم ظلم ستیز واسلامی خواه،به وقوع پیوست یعنی درواقع وجودرهبری درکنارانقلاب اسلامی یک نعمت الهی است؛درابتدای انقلاب، امام خمینی (ره)ودرادامه حضرت ایت الله العظمی خامنه ای سکان دار این نعمت بزرگ بودندوهستند.مقام معظم رهبری باعنایت خداوند تبارک وتعالی سند چشم انداز بیست ساله ای ترسیم نمودند (که این خودیکی دیگر ازعنایات خداوندوازبرکات وجودی ی رهبری میباشد)وبرای رسیدن به آن هدف والا،برای هر سال یک عنوان یایک شعار مشخص نمودندکه حرکت مردم ودولت رادرراستای آن سند بیست ساله مشخص نمودندکه اگر به تک تک آن  سالها وبه تک تک آن شعار هادقت کنیم همه درطول یکدیگر وبرای اعتلای اسلام وایران بوده، وبرای رسیدن به آن هدف تعیین شده است.امسال در حالی بعنوان سال جهاداقتصادی ازسوی مقام معظم رهبری تعیین گردیده که ازیک سودرادامه روندپیشرفت ایران اسلامی وعنوانها وشعارهای سالهای گذشته بوده وازیک سو پاتکی براغراض پلیدوشوم  وتحریم های اقتصادی شیطان بزرگ (امریکا)وغربی ها میباشدکه قطعآاین دوراندیشی یک موهبت الهی بوده است وازسویی جایگاه واهمیت رهبری برمابیشتر نمایان میشودکه بایدقدردان ومطیع رهبری باشیم وزمینه رابرای ظهور حضرت مهدی(عج)فراهم نماییم.انشاءالله

{محسن عارفی}نوشته شده در دوشنبه 8 فروردین 1390 توسط
(تعداد کل صفحات:2)      1   2  

مقام معظم رهبری

نویسندگان
ابر برجسب ها
آمار سایت
Blog Skin
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic